Obchodní podmínky – Jak prodávat v krizi


Obchodní podmínky kurzu Jak prodávat v krizi

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je obchodní společnost společnosti Malina 2012 s.r.o., se sídlem: J. Š. Baara 1495, 277 11 Neratovice, identifikační číslo: 29129184, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisovná značka C 202220 a na straně druhé je kupující.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmět koupě

Předmětem koupě je obsah kurzu (dále jen předmět koupě) na základě objednávky (přihlášky), kterou kupující vyplnil prostřednictvím webových stránek https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/. Kupující bere na vědomí, že získává přístup k záznamu kurzu "Jak prodávat v krizi". 

1.3 Duševní vlastnictví

Předmět koupě je autorským dílem prodávajícího ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jako takový podléhá autorskoprávní ochraně. Prodávající neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace bez souhlasu prodávajícího (tj. autora). Kopírování a/nebo jiná reprodukce jakékoliv části předmětu koupě jsou striktně zakázány. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Uzavření smlouvy

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/.. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu po uhrazení kupní ceny předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/ obchodní společnosti Malina 2012 s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Shrnutí objednávky

Ve shrnutí objednávky na webové adrese https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/. najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura

Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na e-mail shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Obsah kurzu 

  • 6 výukových modulů (záznam živého vysílání kurzu z listopadu 2022)
  • Přístup do uzavřené Facebook skupiny.
  • 1x osobní online konzultaci v maximální délce 15 minut.
  • Aplikaci Chytrý web poradce / Chytrý web makléře na 30 dnů zdarma. Pokud již uživatel v minulosti využil 30 denní zkušební doby zdarma v aplikaci E-konzultant (CZ/SK), Chytrý web makléře (CZ/SK), nebo Chytrý web poradce (CZ/SK), nemá na tento bonus nárok. 
  • Přístup k videonávodu "Jak mít vše na svém webu nastaveno". Bonus bude zpřístupněn v průběhu kurzu, nejpozději však po zveřejnění posledního modulu.

4. Garance vrácení peněz

4.1 Záruka spokojenosti
Kupující, který si objednal digitální produkt na https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/., výslovně souhlasí s tím, že digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) mu bude zpřístupněn hned po spárování platby s objednávkou, a tímto zpřístupněním ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Práva kupujícího

Kupující může odstoupit od smlouvy na základě využití záruky definované v bodu 4.1.

5.2 Práva prodávajícího

Prodávající může odstoupit od smlouvy v průběhu dodávání kurzu. Zejména v případech, kdy kupující bude ohrožovat průběh kurzu, bude obtěžovat ostatní účastníky nebo bude požadovat služby, nebo informace vysoko nad rámec programu. V takovém případě bude celá částka vrácena kupujícímu nejpozději do 7 dnů od odeslání e-mailu obsahujícího informace o odstoupení od smlouvy. Kupujícímu bude také zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po vrácení částky bude smazán přístup do členské sekce.

5.3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající upozorňuje kupujícího, že mu bude digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) zpřístupněn automaticky po spárování platby s objednávkou. Kupující tím ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

5.4. Prohlášení kupujícího

Kupující souhlasí s tím, že digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) mu bude zpřístupněn hned po spárování platby s objednávkou a tímto zpřístupněním ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

6. Sankce

6.1 Sankce za neuhrazenou objednávku

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně do 7 dní od podání objednávky, odstupuje prodávající od smlouvy a stornuje objednávky. Kupujícímu nejsou účtovány žádné sankční poplatky.

7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.3 Ochrana dobrého jména

Prodávající se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno kupujícího ani společnost, kterou zastupuje. Kupující se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno prodávajícího. Zejména „Pavel Fara”,  „Tomáš Kučera”, „Jak prodávat v krizi”, „Tomawell”, „Chytrý web poradce”, „Chytrý web makléře”.

8. Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího

Společnost Malina 2012 s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Ochrana údajů

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Plné znění

Plné znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://jak-prodavat-v-krizi.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 09. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Malina 2012 s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-makleri/ nebo https://jak-prodavat-v-krizi.cz/objednavka-poradci/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.